Programe

ÎMPREUNĂ PENTRU TRANSPARENŢĂ

Urmare a parteneriatului cu localitatea franceză Mulhouse, în ultima parte a anului 2003, autorităţile locale din municipiul Timişoara au lansat un program de stimulare şi susţinere a dialogului dintre cetăţeni şi administraţie, atât la nivel executiv, cât şi decizional, program întemeiat pe conceptul de democraţie participativă .

Scopul evident al acestui program este îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei administraţiei locale.

Încă de la început, Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional a considerat importantă implicarea sa într-un asemenea program, prin derularea unor proiecte convergente, care, din unghiul societăţii civile, să-l întregească printr-o serie de activităţi complementare.

Implicarea Fundaţiei Vest s-a concretizat prin demararea, în 2004, a unui proiect – devenit, ulterior, un amplu program, intitulat “Împreună pentru Transparenţă”. Acesta a constat în implementarea umătoarelor proiecte:

- Multiplicatorul Comunicaţiona/Communicational Mulptiplier Pilot Project (2004-2005)

- Participarea cetăţenilor la actul decizional (2006-2007)

- Stai aproape! Deciziile depind de tine /Stay Tune ! Decision Acts Depend on You! (2007)

- Implicarea cetăţenilor în actul decizional (2008)

- Cetăţenii în acţiune/Citizens in Action (2008)

- Timişoara – Oraş al cetăţenilor (implementare în 2009-2011)

- Tinerii decid ! (2010)

În plus, în anul 2005, Fundaţia Vest a participat, ca partener al Centrului Euroegional pentru Democraţie,la implementarea proiectului “ Pro communitas ”, proiect care a avut un scop similar: sprijinirea organizării şi funcţionării Consiliilor Consultative de Cartier, componentă majoră a conceptului de democraţie participativă .

Prin toate aceste proiecte complementare, Fundaţia Vest a vizat conturarea unei strategii creative de sprijinire a implementării conceptului de democraţie participativă la nivelul municipiului Timişoara.

Această strategie s-a dezvoltat – prin intermediul proiectelor menţionate – în trei module, astfel:

Primul modul (“ Multiplicatorul Comunicaţional ”, 2004-2005) a constat în punerea bazelor şi experimentarea unui mecanism complex de interacţiune cetăţeni-autorităţi bazat pe resurse media (radio) şi IT, cu următoarele obiective:

A. culegerea, analizarea şi ordonarea informaţiilor privitoare atât la nevoile şi dorinţele concrete ale cetăţenilor, cât şi la sugestiile, propunerile şi ideile lor adresate autorităţilor locale, cu scopul de a le sprijini în găsirea unor răspunsuri adecvate la problemele reale ale comunităţii;

B. informarea administraţiei locale în legătură cu problemele cetăţenilor legate de aspiraţiile lor economice, sociale şi culturale;

C . diseminarea pe o scară cât mai largă a informaţiilor de interes comunitar, cu intenţia de a crea şi de a forma opinia publică în favoarea propunerilor concrete venite de la cetăţeni.

Cel de-al doilea modul (proiectele “ Participarea cetăţenilor la actul decizional ”: 2006-2007 şi - “ Stai aproape! Deciziile depind de tine/Stay Tune! Decision Acts Depend on You!” : 2007, “ Implicarea cetăţenilor în actul decizional ”: 2008 şi “ Cetăţenii în acţiune/Citizens in Action ”: 2008) a vizat creşterea responsabilităţii şi maximizarea transparenţei actelor decizionale la nivel local, dar şi stimularea implicării directe a cetăţenilor prin:

A. transmiterea în direct la radio a şedinţelor Consiliului Local, a Dezbaterilor Publice organizate de către Primăria Timişoara pe marginea unor probleme de interes comunitar, precum şi a întâlnirilor dintre Executivul Primăriei şi reprezentanţii Consiliilor Consultative de Cartier – componente esenţiale ale implementării conceptului de democraţie participativă ;

B. producerea şi difuzarea zilnică a unui radio program interactiv intitulat “ Cartierul Timişoara ”: cu un format de talk show şi având ca invitaţi membrii Consiliilor Consultative de Cartier, dar şi consilieri locali, reprezentanţi ai Executivului, ai societăţilor şi regiilor din subordinea Consiliului Local, ai altor instituţii ale statului, precum şi ai societăţii civile, aceste radioprograme s-au constituit într-o sursă importantă de informaţii privind problemele comunităţii formulate în/de fiecare dintre cele 18 cartiere ale municipiului în care cetăţenii s-au organizat sub forma consiliilor de cartier.

Toate aceste probleme au fost monitorizate, sistematizate şi adresate factorilor responsabili de la nivelul autorităţilor locale.

Al treilea modul (ce urmează a fi implementat în perioada 2009-2011 : Timişoara – Oraş al cetăţenilor" şi "Tinerii decid !") constă în derularea unui amplu şi coerent program de educaţie civică (seminarii, sesiuni de team-building, întâlniri cetăţeni-aleşi-lideri locali etc.), cu scopul de a stimula redimensionarea responsabilităţii civice, de a conştientiza cetăţenii cu privire la rolul şi importanţa implicării lor directe în viaţa comunităţii.

Programul educaţional îşi propune, de asemenea, să formeze abilităţile, deprinderile şi orientarea pragmatică a cetăţenilor, capacitatea lor de a se implica şi de a participa la dialogul democratic cu autorităţile, de a găsi împreună cu acestea soluţii şi răspunsuri adecvate la problemele comunităţii.

Este de reţinut că toate proiectele implementate au avut şi au o importantă componentă adresată tinerei generaţii, componentă şi concretizată prin organizarea, an de an, în contextul proiectelor menţionate, a unei Şcoli de Vară intitulată “Probitas”, ale cărei scopuri sunt stimularea interesului tinerilor pentru problemele reale ale comunităţii din care fac parte, formarea şi educarea lor în spiritul civismului, al solidarităţii faţă de această comunitate.

Între 2004 şi 2011 se desfăşoară ediţiile IV-XI a acestei Şcoli de Vară.

Proiectele au fost finanţate de către German Marshal Fund of The United States , prin programul Balkan Trust for Democracy şi, începând din 2006, au beneficiat de cofinanţare din partea Consiliului Local Timişoara şi Primăriei Municipiului Timişoara.

Proiectul "Tinerii decid" este o iniţiativă a autorităţilor locale şi a Consiliului Consultativ din cartierul Fabric, în parteneriat cu Liceul Teoretic "William Shakespeare" Timişoara şi Consiliul Regional din Piemonte (Italia).

Între 2009-2011, proiectele sunt susţinute prin asocierea Fundaţiei Vest cu Primăria şi Consiliul Local Timişoara.

  Proiectul "Împreună pentru transparenţă" este implementat pe trei paliere distincte, interconectate:

a) activităţi de sprijinire şi stimulare directă a dialogului dintre cetăţenii municipiului Timişoara şi autorităţile locale;

b) activităţi de monitorizare complexă a comunicării dintre cetăţeni şi autorităţi. Proiectul "Împreună pentru transparenţă" a reprezentat un pas esenţial în transformarea unui şir de proiecte disparate într-un program amplu, bazat pe o strategie coerentă de sprijinire a implementării conceptului de democraţie participativă la nivelul municipiului Timişoara;

c) activităţi de formare şi educaţie civică (transfer de know how, sesiuni de team-building, mese rotunde, schimburi de experienţă, seminarii, cursuri etc.).

Noul program a fost lansat în ianuarie 2009 sub genericul "Timişoara - Oraş al cetăţenilor".

Scop/Obiective:

- creşterea eficienţei implementării conceptului de democraţie participativă la Timişoara

- maximizarea interacţiunii dintre factorii decizionali şi cetăţenii municipiului Timişoara

- îmbunătăţirea gradului de diseminare a informaţiilor de interes public privind administraţia locală

- stimularea dialogului direct dintre cetăţeni şi autorităţile locale în scopul sincronizării "agendei publice" cu "agenda cetăţenilor"

- implicarea directă a tinerilor (14-16 ani) în conceperea, elaborarea şi implementarea unor acte decizionale (hotărâri ale Consiliului Local)

- monitorizarea activităţii aleşilor locali şi a administraţiei

- monitorizarea nevoilor şi cerinţelor reale ale cetăţenilor în raport cu autorităţile locale.

Grupuri ţintă:

- structurile administraţiei locale la nivel decizional (Consiliul Local al municipiului Timişoara) şi executiv (Primăria Municipiului Timişoara);

- structurile înfiinţate de executivul timişorean în scopul implementării conceptului de democraţie participativă, respectiv, Consiliile Consultative de Cartier, Consiliul Seniorilor, Consiliul Local al Tinerilor Timişoara;

- cetăţenii municipiului Timişoara.

Finanţatori:

The German Marshall Fund of the United States

Consiliul Local şi Primăria Municipiului Timişoara

Implementare/Rezultate:

Strategia pe termen lung dezvoltată de către Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional a fost implementată în mod concret pe cele trei module menţionate, astfel:

Primul modul (2004-2006): În contextul parteneriatului cu autorităţile locale, ca o componentă complementară sistemului de diseminare a informaţiilor funcţional la nivelul Primăriei municipiului Timişoara , a fost dezvoltat un mecanism comunicaţional pentru:

A. Culegerea, analizarea şi sistematizarea informaţiilor privind:

A.1. nevoile şi solicitările concrete ale cetăţenilor;

A.2. sugestiile, propunerile şi ideile cetăţenilor, ale societăţii civile, organizaţiilor neguvernamentale etc. menite să îmbunătăţească guvernarea locală;

B. Informarea administraţiei locale cu privire la nevoile concrete ale cetăţenilor şi la aspiraţiile, proiectele şi dorinţele lor.

B.1. răspândirea informaţiilor de acest tip în rândul cetăţenilor, cu intenţia de a influenţa opinia publică în favoarea soluţionării acestor nevoi şi solicitări concrete;

C. monitorizarea, analizarea, clasificarea informaţiilor şi adresarea acestora în mod direct reprezentanţilor administraţiei locale, cu scopul de a identifica soluţii fezabile la problemele cetăţenilor.

În termeni concreţi, funcţionarea acestui mecanism s-a asigurat prin:

I. activitatea susţinută a grupului de tineri ziarişti voluntari, dar şi a unor ziarişti profesionişti din presa locală, care au avut ca sarcină esenţială analizarea, dezbaterea (de regulă în emisiuni radiodifuzate) şi ordonarea informaţiilor;

II. asigurarea suportului tehnic ce a constat în:

II.1. funcţionalizarea unui site/forum accesibil cetăţenilor pentru dezbaterea deschisă a problemelor comunităţii (iniţial, Forumul a fost susţinut de către Centrul Euroregional pentru Democraţie )

II.2. funcţionalizarea timp de doi ani (2004-2005) a unei linii telefonice/fax speciale de tip “Tel Verde” care a asigurat cetăţenilor posibilitatea de a comunica 24 de ore pe zi problemele, nevoile, sugestiile şi propunerile lor;

II.3. contactul permanent de tip person to person al echipei de implementare cu locuitorii din diferite cartiere;

II.4. producerea şi difuzarea de cinci ori pe săptămână a unei emisiuni interactive de radio cu durata de 60 de minute (intitulată “ Live Show ”: 2004-2005 şi, respectiv, “ Cartierul Timişoara ”: 2006-2009) – un talk show având ca invitaţi cetăţeni, reprezentanţi ai autorităţilor şi ziariştii din presa locală implicaţi în program)

III. Instrumente de diseminare:

III.1. contactul permanent cu Biroul de Comunicare al Primăriei Timişoara;

III.2. prezentarea şi punerea la dispoziţia invitaţilor în emisiunile talk-show a unor documente de monitorizare a problemelor cetăţeneşti;

III.3. elaborarea periodică a unor rapoarte de monitorizare prezentate autorităţilor locale.

Al doilea modul (2006-2008) şi-a propus să valorizeze şi să amplifice experienţa şi bunele practice prefigurate de implementarea primului modul.

Astfel, principalele activităţi ale implementării acestui modul au fost următoarele:

A. derularea unui program de instruire adresat tinerilor jurnalişti voluntari, precum şi membrilor Consiliului Local al Tinerilor, în scopul de a-I familiariza cu principalele aspecte ale strategiei de implementare a programului “Împreună pentru Transparenţă”, cu obiectivele şi scopurile acestuia;

B. activităţi de documentare in the field a echipei de voluntari, constând în realizarea unor dialogur/interviuri vox pop cu locuitorii din diferite cartiere; finalitatea acestor acţiuni a fost definirea “agendei cetăţeanului”;

C. monitorizarea activităţii membrilor Consiliului Local şi a comisiilor acestuia în scopul definirii “agendei administraţiei”; echipa de jurnalişti a avut sarcina de a compara periodic şi de a analiza rezultatele acestei comparaţii între “agenda cetăţeanului” şi “agenda administraţiei”, cu elaborarea unor soluţii de rectificare şi corecţie;

D. dezvoltarea, în continuare, a cadrului de dezbatere publică prin intermediul emisiunilor interactive “ Cartierul Timişoara ”, care, la rândul lor, au devenit o importantă sursă de culegere a informaţiilor cu privire la problemele reale ale comunităţii;

E. transmiterea în direct la radio a şedinţelor Consiliului Local, precum şi a unor dintre dezbaterile publice organizate de către Primăria Timişoara, dar şi a întâlnirilor bianuale ale reprezentanţilor Executivului cu Consiliile Consultative de Cartier.

Al treilea modul de implementare (2009-2011 ) urmăreşte realizarea unui pas important în sprijinirea implementării conceptului de democraţie participativă în municipiul Timişoara . Modului are ca obiectiv prioritar derularea unei campanii de educaţie civică adresată membrilor celor trei structuri esenţiale ale conceptului, Consiliile Consultative de Cartier, Consiliul Local al Tinerilor şi Consiliul Local al Seniorilor. De asemenea, în această campanie vor fi implicaţi şi consilierii locali, reprezentanţi ai Executivului, funcţionari publici, dar şi reprezentanţii locali la nivel central (parlamentari). Campania are ca obiectiv revigorarea “simţului/spiritului civic”, aprofundarea cunoştinţelor privind administraţia locală, dar şi formarea şi cultivarea unor abilităţi de comunicare şi dialog.

Implementarea constă, în următoarele activităţi principale:

A. organizarea unor seminarii şi team-buildig-uri (5x3 zile) în ambianţa propice a Centrului de Jurnalism de la Româneşti, judeţul Timiş, cu participarea actorilor menţionaţi; această activitate se referă inclusiv la Şcoala de Vară “Probitas” ediţiile a IX, a X-a, şi a XI-a);

B. organizarea şi desfăşurarea unor întâlniri tematice dintre cetăţeni, reprezentanţii autorităţilor şi parlamentarii de Timişoara (reuniuni bianuale); promovarea iniţiativei tinerilor privind elaborarea şi implementarea unei Hotărâri a Consiliului Local ("Tinerii decid")

Aceste activităţi interactive şi pro active vor contribui la aprofundarea informţiilor privind funcţionarea administraţiei şi legislaţia, precum şi la stimularea dorinţei de implicare a cetăţenilor la viaţa comunităţii;

C. promovarea şi susţinerea unor activităţi specifice organizate în fiecare dintre cele 18 cartiere timişorene (precum “Zilele Cartierului”, activităţi de ecologizare, competiţii culturale şi sportive etc.), menite să resusciteze “Spiritul Timişoarei”;

D. continuarea producerii unor transmisiuni în direct, inclusiv pe Internet, a şedinţelor Consiliului Local şi a unor Dezbateri Publice de larg interes comunitar; acest tip de transmisiuni sunt puse gratuit la dispoziţia tuturor posturilor den radio şi de televiziune locale interesate.

În componenta de monitorizare ("Stay Tune! Decision Acts Depend on You!" şi, respectiv, "Citizens in Action") au fost monitorizate:

- activitatea Executivului/Primăriei Municipiului Timişoara

- activitatea tuturor consilierilor locali

- activitatea celor 19 Consilii Consultative de Cartier (centralizarea propunerilor, sugestiilor şi solicitărilor cetăţenilor Timişoarei adresate autorităţilor locale)

- reflectarea de către mass media locale (presa scrisă) a activităţii funcţionarilor publici din Primăria Timişoara, a consilierilor locali, a activităţii structurilor subsumate conceptului de democraţie participativă.

Photo:

Consiliului Local Timişoara (2006):

Şedinţa ordinară a Consiliului Local Timişoaran (2006):

Prezenţa presei la Şedinţa Consiliului Local Timişoara (2006):

Şedinţă festivă a Consiliului Local Timişoara (2006):

Echipa de transmisie a şedinţelor Consiliului Local Timişoara (2006):

Dezbatere publică - Consiliile Consultative de cartier (2007):

Echipa de transmisie a şedinţelor Consiliului Local Timişoara (2007):

Transmisie în direct şedinţa Consiliului Local Timişoara (2008):

Consiliul Consultativ de Cartier Cetate (2006):

Consiliul Consultativ de Cartier Ciarda Roşie (2006):

Consiliul Consultativ de Cartier Calea Lipovei (2007):

Consiliul Consultativ de Cartier Calea Martirilor (2007):

Consiliul Consultativ de Cartier Mehala (2007):

Proiectul "Tinerii decid" - Grupul de lucru: