Programul "Probitas"

 Prezentare generală/ General presentation

 

În limba latină, probitas înseamnă probitate, integritate, onestitate, obiectivitate, echilibru. Acestea sunt exact aptitudinile de care are nevoie un jurnalist pentru a fi, în adevăratul sens al cuvântului, profesionist.

În 12 iunie 1998, a avut loc, la Timişoara, prima Reuniune Euroregională a posturilor de radio independente din România, Serbia şi Ungaria.

Reprezentanţii a trei dintre staţiile de radio participante, respectiv: Radio Vest Timişoara-România, Radio 021 Novi Sad-Serbia şi Radio Media 6 Szeghed-Ungaria au convenit cu acest prilej să semneze o Scrisoare de parteneriat cu scopul de a susţine şi de a stimula colaborarea trilaterală în folosul Euroregiunii Dunăre-Criş-Mureş-Tisa.

La data de 4 iulie 1998, la sfârşitul celei de-a doua Reuniuni Euroregionale, desfăşurată la Szeged (Ungaria), reprezentanţii celor trei staţii de radio independente au semnat un nou document care stipula lansarea proiectului „Euro-media DKMT”, cu următoarele obiective prioritare:

a) informarea publicului, a presei şi organizaţiilor internaţionale în legătură cu lansarea proiectului transfontalier „Euro-media DKMT”;

b) utilizarea celor mai eficiente modalităţi tehnice de realizare a unor schimburi de informaţii în scopul creării unei baze solide pentru comunicarea euroregională;

c) structurarea unui program radio euroregional transmis simultan de cele trei staţii de radio;

d) stabilirea elementelor de bază ale unei strategii unitare de marketing pentru promovarea reciprocă a radiourilor implicate;

e) elaborarea unui program coerent adresat comunităţii europene şi Uniunii Europene, organizaţiilor internaţionale, în scopul obţinerii de fonduri necesare dezvoltării unei reţele mediatice în Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa.

În 12 septembrie 1998, cu ocazia celei de-a treia Reuniuni, desfăşurată la Novi Sad (Serbia), au fost puse la punct toate detaliile legate de realizarea şi difuzarea unui program de radio produs de cei trei parteneri.

În partea a doua a lunii decembrie 1998, un asemenea radioprogram pilot, cu durata de o oră, a fost transmis simultan de cele trei posturi de radio partenere: Radio Vest Timişoara-România, Radio 021 Novi Sad-Serbia şi Radio Media 6 Szeghed-Ungaria.

Ca o consecinţă a tuturor acestor demersuri, în 28 aprilie 1999, ia fiinţă la Timişoara Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional ca organizaţie neguvernamentală non profit, cu scopul de a susţine şi promova, în continuare, cooperarea dintre tinerii jurnalişti din Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa.

Colaborarea dintre cei trei parteneri a continuat, pe aceste noi baze, prin organizarea primei ediţii a Şcolii de Vară pentru Jurnalism Regional şi Euroregional, desfăşurată în oraşul Sebiş, judeţul Arad.

În conjunctura istorică de la finalul anului 1999 din Serbia, datorită restricţiilor impuse de regimul aflat la putere în această ţară, colaborarea trilaterală a fost oprită pentru o scurtă perioadă de timp şi a fost reluată odată cu desfăşurarea, între 5-7 aprilie 2001, a Întâlnirii reprezentanţilor mass media din Euroregiunea DKMT organizată, la Timişoara, de către Centrul Euroregional pentru Democraţie (CED).

Evenimentul şi-a propus să consolideze cooperarea dintre ziarişti şi instituţiile de presă din euroregiune, în scopul susţinerii proceselor de democratizare din cele trei ţări.

Dezbaterile din cadrul Întâlnirii au avut în vedere şi rezultatele iniţiativei „Euromedia DKMT”.

Toţi participanţii prezenţi au agreat propunerea avansată de către Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional Timişoara de a se lansa un program pe termen lung intitulat „Probitas”, al cărui scop principal urma să fie susţinerea, în continuare, a unei strategii corente de sprijinire a cooperării euroregionale în domeniul jurnalistic.

Astfel, prima ediţie a programului „Probitas” s-a desfăşurat în vara anului 2001, sub genericul „Jurnalism şi turism euroregional”.

Programul a fost consolidat în anul următor, prin semnarea, în mai 2002, a unui parteneriat care includea Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional Timişoara, Şcoala de Jurnalism Novi Sad, Casa de Presă şi Editura „Libertatea” Novi Sad şi Universitatea „Tibiscus” Timişoara.

Sub asemenea auspicii, ediţia a doua (2002), ediţia a treia (2003) şi ediţia a patra (2004) a programului „Probitas” au înregistrat un succes deosebit, programul ajungând să fie susţinut de importante instituţii finanţatoare din Europa şi Statele Unite.

Peste 150 de tineri ziarişti din România şi Serbia au fost implicaţi în activităţile programului care au inclus sesiuni de training, schimburi de experienţă,întâlniri cu autorităţile locale, centrale şi regionale etc.

La finalul fiecărei ediţii, au fost publicate între 4-6 reviste „Probitas” şi au fost realizate un număr egal de emisiuni radio cu durata de o oră.

În anul 2002, programul „Probitas” a fost încununat cu Premiul „Best at Networking” la Târgul Internaţional al Organizaţiilor Neguvernamentale, desfăşurată la Timişoara.

Începând din anul 2005, în contextul apropierii momentului aderării României la Uniunea Europeană, programul „Probitas” şi-a schimbat orientarea strategică, focalizându-se asupra sprijinirii acestui proces complex de integrare în structurile euro-atlantice şi, pe de altă parte, asupra promovării unor tineri români cu performanţe deosebite în domeniul comunicării şi implicării civice.

English

In old latin, probitas means probity, integrity, honesty, objectivity, balance. These are exactly those aptitudes needed by a journalist to be a real professional.

On June 12th 1998 , in Timisoara took place the first Euro-regional meeting of independent radio stations from Romania , Serbia and Hungary .

On this occasion, representatives from West Radio Timisoara, Radio 021 Novi Sad ( Serbia ) and Radio Media 6 Szeged ( Hungary ) signed an Partnership Agreement with the aim to stimulate the tri-lateral collaboration in order to develop a media network in the Euroregion Danube-Kris-Maris-Tisa.

On July 4th 1998 , at the end of a second meeting, in Szeged ( Hungary ), the representatives of the three independent radio stations signed a new Agreement stipulating the foundation of “Euro-media Danube-Kris-Maris-Tisza” project with the following goals:

a) to inform the public, media and international organizations about “Euro-media Danube-Kris-Maris-Tisza” project;

b) to establish the most suitable ways to accomplish the technical needs in order to exchange information and to create the basis for further development of Euro-regional communication;

c) to analyze and decide the structure and the deadlines of the radio materials which will be broadcasted as a part of the project;

d) to establish the basic elements of a unique marketing strategy;

e) to debate and elaborate a project to inform the European Community, the European Union and international organizations who support quick Euro-regional development about “Euro-media Danube-Kris-Maris-Tisza”.

On September 12th 1998 , in Novi Sad , the participants signed The Novi Sad Agreement with the concrete activities for the first common Euro-regional radio program.

In December 1998, the first one hour Euro-regional radio program “Euro-media Danube-Kris-Maris-Tisza” was broadcasted simultaneously in Timisoara (by Radio West), Novi Sad (by Radio 021) and Szeged (by Radio Media 6).

On April 28 th , in Timisoara , was founded West Foundation for Regional and Euroregional Journalism, as a nongovernmental organization, with the main goal to sustain and to promote cooperation betweenyoung journalists în the DKMT Euroregion.

The cooperation between the three partners continued on these new basis in 1999, when representatives of the three radio stations participated at the First Edition of the Summer School for the Regional and Euro-regional Journalism organized by West Foundation and Radio West Timisoara in Sebis, Arad County.

The collaboration stopped for a while, in the 1999 autumn, under the constraints of the Serbian regime hindering freedom of speech and has been re-launched on April 5-7th 2001 , on the occasion of the Euro-regional Mass Media Meeting, organized by CED in Timisoara .

The event aimed at bringing together journalists, press institution and media related NGO's and thus at increasing media's contribution to the establishment and/or consolidation of democracy in the region.

The debates focused on the results of “Euro-media Danube-Kris-Maris-Tisza” project.

All participants agreed the WFJ initiative of the “Probitas” long term program and appreciated its strategy as an important step for the promotion of cross-border cooperation in the journalistic domain.

The first edition of the new program “Probitas” was launched during 2001 summer under the title “Euroregional Journalism and Tourism”.

The program was better defined on May 2002, when a Partnership Agreement was signed by representatives of West Foundation for Regional and Euroregional Journalism Timisoara, Novi Sad School of Journalism, Editing and Publishing House “Freedom” from Novi Sad and Tibiscus University of Timişoara.

On threse basis, the second (2002) and the third edition (2003) and the fourth edition (2004) of “Probitas” program scored a great success, beeing sustained bz important organizations and institutions from Europe and the United States .

Over 150 young and/or experienced journalists and artists from Romania and Serbia involved in its lucrative activities. At the end of every edition, participants published between 4 and 6 issues of “Probitas Magazine” and produced a similar number of one hour radio-shows.

The program “Probitas” was rewarded with “Best@Networking Award” on the occasion of the Third Edition of the “Regional NGO Fair” held in Timisoara .

From 2005, in the context of the European integration of Romania, the program „Probitas” needed to change its strategic orientation: it aimed to sustain the complexe processes of this integration and, by the other hand, at promoting a new generation of Romanian youngsters interested in communication and civic matters.